Система за контрол качеството на атмосферния въздух

 • Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха се състои от 58 стационарни пункта, в т.ч. 30 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 14 автоматични измервателни станции (АИС), 5 ръчни пункта на НИМХ, 9 ДОАС системи.
 • Пунктовете за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) са разположени в 34 населени места.
 • Информацията за състоянието на атмосферния въздух от всички пунктове за мониторинг постъпва в централен диспечерски пункт в ИАОС - София.
 • На локално ниво информацията постъпва в регионални диспечерски пунктове, разположени в съответните РИОСВ, в т.ч. Стара Загора.

Възможности на системата за контрол качеството на атмосферния въздух:

 • Определяне нивото на замърсяване на атмосферния въздух;
 • Определяне посоката на евентуалните източници на замърсяване на въздуха;
 • Прогнозиране качеството на атмосферния въздух на база на достоверна информация, събрана за дълъг период от време;
 • Предоставяне на компетентните органи на достоверна информация за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) във въздушен басейн "Марица Изток" се контролира от следните пунктове:

 • 4 пункта с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ - "РИОСВ" Ст. Загора, Гълъбово, Полски Градец;
 • 2 автоматични измервателни станции - "АИС" в Ст. Загора и ДОАС система в с. Могила.
 • Информацията за КАВ от автоматичните измервателни станции ("АИС", Ст. Загора и ДОАС, с. Могила) постъпва в реално време в регионален диспечерски пункт в РИОСВ Ст. Загора, община Ст. Загора и в централния диспечерски пункт в ИАОС - София.

На информационното табло, разположено в община Стара Загора се представят данни за концентрациите на следните атмосферни замърсители и метеорологични параметри, регистрирани от автоматичните измервателни станции "АИС", Стара Загора и ДОАС, с. Могила:

Пределно допустими концентрации

 • Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез пределно допустими концентрации (ПДК) на вредните вещества в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1ч, 8ч, 24ч, 1 год.). Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека и околната среда.
 • ПДК на серен диоксид и азотен диоксид се регламентират от Наредба № 9/1999 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.
 • ПДК на сероводород, фенол и амоняк се регламентират от Наредба № 14/2002 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.
 • ПДК на озон се регламентира от Наредба № 4/2004 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.
 • ПДК на въглероден оксид се регламентира от Наредба № 1/2004 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.
Атмосферни замърсители и съответните пределно допустими концентрации
Формула Атмосферен замърсител ПДК
µg/m3
Период на
осредняване
SO2 Серен диоксид 350 1 час
NO2 Азотен диоксид 250* 1 час
H2S Сероводород 5 1 час
NH3 Амоняк 250 1 час
C6H5OH Фенол 20 1 час
O3 Озон 180 (ПИН) 1 час
O3 Озон 240 (ППН) 1 час
CO Въглероден оксид 10 000 8 часа

* За азотния диоксид е определена ПДК=200µg/m3. Нормата следва да се достигне през 2010 год. До достигане датата, към която нормата трябва да бъде спазена са въведени допустими отклонения, които намаляват линейно от 01.01.2001 год. За 2005 год. пределно допустимата концентрация на азотния диоксид е 250 µg/m3.
** ПИН - праг за информиране на населението
*** ППН - праг за предупреждаване на населението

Предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух на локално ниво

 • МОСВ е изготвило "Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели", която регламентира реда и начините за предоставяне информация на населението при превишаване на установените с Наредба № 9 норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (ДВ, бр. 46/1999 г.)
 • Съгласно изискванията на инструкцията в случай на превишаване на установените алармени прагове и показатели, не по-късно от 60 минути от момента на отчитане на третата надпрагова средночасова концентрация на серен или азотен диоксид РИОСВ уведомяват обществеността.
 • Информацията, която се изпраща на ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване в случаите на превишаване на установените алармени прагове и показатели дава възможност за своевременно уведомяване на населението, а също така съдържа и информация за събитието, здравен риск и предпазни мерки, които следва да бъдат предприети от засегнатите чувствителни групи от населението.

Ежедневно в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на МОСВ се изготвя Бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната. Бюлетинът се публикува всеки ден на интернет страницата на ИАОС на адрес: http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/bulletins.html